Szkoła Podstawowa nr 11
im. Floriana Marciniaka
w Koninie
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ewaluacja wewnętrzna szkoły

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka

w Koninie

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

SEMESTR II

 Data sporządzenia raportu: czerwiec 2014

 Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 I. Szkoła zna sytuację społeczną każdego ucznia. Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby uczniów

 Co chcieliśmy zbadać?/cel

 • Zebranie informacji czy w szkole podejmowane są działania wspomagające rozwój uczniów.
 • Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły.
 • Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości jej pracy.

 Wnioski:

1. Znacząca większość ankietowanych (ok. ¾) rodziców twierdzi, że nauczyciele rozmawiają z nimi o potrzebach i/lub możliwościach ich dzieci przynajmniej kilka razy w roku. 19% rodziców uważa, że nauczyciele omawiają je z nimi przynajmniej jeden raz w roku. Jedynie 4% rodziców uważa, że nauczyciele robią to rzadziej niż raz w roku, a tylko 1% twierdzi, że nauczyciele nigdy nie rozmawiają z nimi o potrzebach i możliwościach ich dzieci. Nie wiemy jednak, czy są to rodzice regularnie uczęszczający na zebrania z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami.

2. Na pytanie, czy szkoła wspomaga rozwój ich dziecka, większość ankietowanych udzieliła satysfakcjonujących odpowiedzi. Połowa ankietowanych rodziców uznała, że tak. Mniej zdecydowanych, czyli 44% uznało, że szkoła raczej wspomaga rozwój ich dzieci. Znacząca mniejszość wybrała odpowiedzi negatywne. 6% ankietowanych uważa, że wspomaganie rozwoju dziecka raczej nie ma miejsca w naszej szkole, a żaden z ankietowanych rodziców nie uznał, że szkoła nie wspomaga rozwoju ich dziecka.

3. Odpowiedzi na pytanie dotyczące indywidualnego traktowania dzieci w szkole są bardzo zróżnicowane. Największa liczba ankietowanych, czyli 30% uznała, że ich dzieci są traktowane indywidualnie. Mniej przekonanych, którzy uważają, że raczej ma to miejsce, jest 28%. Podobna liczba rodziców, bo 29%, uznała, że do ich dzieci raczej nie podchodzi się indywidualnie. 13% ankietowanych twierdzi, że ich dzieci nie są traktowane w szkole w sposób indywidualny. Zróżnicowanie wyników może świadczyć o tym, że rodzice nie są świadomi, kiedy dokładnie i w przypadku którego dziecka jest prowadzona indywidualizacja, gdyż często nie wiedzą o tym same dzieci. Nauczyciele zwykle starają się przeprowadzać indywidualizację pracy dyskretnie, aby nie podkreślać ani słabości, ani wyższości
w opanowaniu materiału żadnego z uczniów.

4. 48%, czyli prawie połowa ankietowanych uważa, że szkoła stwarza warunki do wyrównywania braków i zaległości. 38% twierdzi, że szkoła raczej stwarza taką możliwość. Mniejsza liczba ankietowanych wybrała odpowiedzi negatywne. 10% z nich uważa, że szkoła raczej nie stwarza warunków do wyrównywania braków i zaległości, natomiast tylko 4% zdecydowanie uznało, że szkoła nie stwarza takowej możliwości.

5.70% nauczycieli twierdzi, że kilka razy w roku rozmawia z rodzicami uczniów na temat możliwości i/lub potrzeb ich dzieci. 30% uważa, że robi to przynajmniej raz w roku. Żaden z nauczycieli nie twierdzi, że rozmawia z rodzicami na ten temat rzadziej niż raz w roku albo nigdy.

6. Na pytanie, czy szkoła wspomaga rozwój uczniów, 80% nauczycieli odpowiedziało, że tak, natomiast 20% wybrało odpowiedź „raczej tak”. Żaden nauczyciel nie twierdzi, że szkoła nie wspomaga rozwoju uczniów.

7. Większość ankietowanych uznała, że szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Tylko 20% jest mniej zdecydowanych i twierdzi, że raczej tak.

8. Pytanie bada sposoby, jakich używają nauczyciele, aby rozpoznać potrzeby rozwojowe swoich uczniów. Ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi. Wszyscy nauczyciele twierdzą, że uzyskują te informacje podczas rozmów z rodzicami, 90% sugeruje się obserwacją uczniów, 40% dowiaduje się o nich od rodziców, a tylko 20% przeprowadza stosowne ankiety. Wyniki pokazują, że niektórzy nauczyciele używają tylko kilku dostępnych sposobów na poznanie potrzeb rozwojowych swoich uczniów.

10. 70% ankietowanych nauczycieli uważa, że dokłada starań, aby poznać sytuację społeczną swoich uczniów. 30% natomiast wykazuje mniej zdecydowania i twierdzi, że raczej dokłada starań w tym celu.

11. Pytanie bada sposoby, jakich używają nauczyciele, aby rozpoznać sytuację społeczną danego ucznia. Ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi. Większość nauczycieli, bo 90%, rozpoznaje tę sytuację na podstawie obserwacji. Mniej, czyli 80%, dowiaduje się od niej od rodziców, a 60% podczas rozmów z uczniami. Żaden nauczyciel nie używa innych sposobów na zbadanie sytuacji społecznej danego ucznia.

12. Pedagog szkolny bardzo często rozmawia z rodzicami o możliwościach psychofizycznych i/lub potrzebach rozwojowych ich dzieci.

13. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego ucznia.

14. W szkole rozpoznaje się sytuację społeczną każdego ucznia.

15. Szkoła rozpoznaje sytuację społeczną uczniów poprzez rozmowy z rodzicami i uczniami, poprzez obserwację oraz prosząc o wypełnienie kwestionariuszy czy przeprowadzając wywiady.

16. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom.

 Zalecenia:

 1. Należy mobilizować rodziców do uczęszczania na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami, co stwarza im szansę na indywidualną rozmowę dotyczącą możliwości i/lub potrzeb ich dzieci.
 2. Szkoła wspomaga rozwój dzieci w sferze dydaktycznej, artystycznej, czy socjalnej, co jest dostrzegane przez rodziców - należy utrzymać obecny poziom zaangażowania uczniów oraz nauczycieli w przedsięwzięcia mające pozytywny wpływ na ich rozwój (osiągnięcia dydaktyczne , konkursy, zawody sportowe, imprezy szkolne, przedstawienia itp.).
 3. Podczas rozmów z rodzicami, w przypadku których dzieci jest regularnie prowadzona indywidualizacja pracy, należy przedkładać segregatory indywidualizacji i prezentować indywidualne prace i osiągnięcia owych uczniów, po to, aby podnieść świadomość rodziców dotyczącą charakteru pracy ich dzieci.
 4. Szkoła powinna stwarzać warunki do wyrównywania braków i zaległości poprzez prowadzenie indywidualizacji nauczania oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse uczniów.
 5. Aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki rozwoju, wszyscy nauczyciele powinni kilka razy w roku rozmawiać z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dzieci, czy to podczas zebrań, konsultacji, czy indywidualnych spotkań; należy mobilizować rodziców do uczęszczania na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami, co stwarza szansę na indywidualną rozmowę dotycząca możliwości i/lub potrzeb uczniów.
 6. Uświadamianie rodziców, że staranna współpraca pomiędzy nimi a szkołą daje pozytywne efekty we wspomaganiu rozwoju dzieci.
 7. Nauczyciele powinni starannie wspomagać rozwój dzieci w sferze dydaktycznej, artystycznej, czy socjalnej, poprzez angażowanie ich w konkursy, zawody sportowe, imprezy szkolne, przedstawienia itp., ale również korzystać z sugestii rodziców, dotyczących na przykład zainteresowań, hobby czy talentów ich dzieci.
 8. Należy planować rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 9. Nauczyciele powinni korzystać ze wszystkich dostępnych sposobów na poznanie potrzeb rozwojowych swoich uczniów, tj. na podstawie obserwacji, podczas rozmów z uczniami, przeprowadzając stosowne ankiety, dowiadując się o nich od rodziców, lub jeszcze innych, przynoszących pozytywne rezultaty.
 10. Wszyscy nauczyciele powinni dokładać starań, aby poznać sytuację społeczną swoich uczniów.
 11. Nauczyciele powinni rozpoznawać sytuację społeczną swoich uczniów używając wszystkich dostępnych sposobów, tj. na podstawie obserwacji, podczas rozmów
  z uczniami, dowiadując się o niej od rodziców, lub jeszcze innych, przynoszących pozytywne rezultaty.
 12. Pedagog szkolny powinien utrzymać wysoką częstotliwość przeprowadzania rozmów
  z rodzicami dotyczących możliwości psychofizycznych i/lub potrzeb rozwojowych ich dzieci.
 13. Należy rozpoznawać możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego ucznia;
 14. Należy rozpoznawać sytuację społeczną każdego ucznia.
 15. Szkoła powinna rozpoznawać sytuację społeczną uczniów używając wielorakich sposobów, tj. poprzez rozmowy z rodzicami i uczniami, poprzez obserwację oraz prosząc o wypełnienie kwestionariuszy czy przeprowadzając wywiady.
 16. Szkoła powinna współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom.

 II. Organizowane są przez szkołę zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

 Co chcieliśmy zbadać?/cel

Czy w szkole są organizowane zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów?

W jaki sposób tworzona jest oferta szkoły/które oczekiwania uczniów uwzględnia szkoła?

W jaki sposób i kiedy /jak często/ szkoła bada oczekiwania uczniów?

Jakie formy pomocy organizuje szkoła w pracy z uczniem zdolnym?

 Wnioski:

 1. Szkoła rozwija i wspiera uczniów uzdolnionych dając im możliwość uczestnictwa
  w szeregu zajęć dodatkowych.
 2. Oferta szkoły w tym zakresie jest różnorodna, nie zawsze jednak uwzględnia preferencje uczniów.
 3. Wszyscy ankietowani widzieli jakąś motywację swojego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 4. Uczniowie chętnie prezentują swoje zdolności i umiejętności w szkole i poza nią.
 5. Liczna grupa ankietowanych uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych różnego rodzaju.
 6. Szkoła rozwija i wspiera uczniów uzdolnionych dając im możliwość uczestnictwa
  w szeregu zajęć dodatkowych.
 7. Większość nauczycieli zna uzdolnienia swoich uczniów, właściwie ich diagnozuje oraz umiejętnie motywuje do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Nauczyciele podejmują różne inicjatywy prowadzenia zajęć z uczniami uzdolnionymi oraz wykonują różne zadania w tym zakresie.
 9. Zajęcia pozalekcyjne rozwijają zainteresowania i zdolności uczniów.

 Zalecenia:

 1. Planując zajęcia na przyszły rok szkolny, należy uwzględnić preferencje uczniów, co umożliwi uaktualnienie bieżącej oferty szkoły dotyczącej organizacji zajęć pozalekcyjnych.
 2. Odpowiednio zmotywować i zdopingować uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Bardziej eksponować i prezentować osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych.
 4. Podejmować działania, które wpłyną na zwiększenie frekwencji na zajęciach dodatkowych (urozmaicenie tematyki, metod pracy, itp.)
 5. Na zebraniach i w rozmowach indywidualnych z rodzicami szczegółowo przedstawiać swoje opinie na temat zaobserwowanych uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz metod możliwości ich rozwoju.
 6. Dopasować prowadzenie zajęć pozalekcyjnych do tygodniowego rozkładu zajęć uczniów
  i ich preferencji.
 7. Nauczyciele powinni kontynuować współpracę w zakresie ustalania terminów zajęć, aby umożliwić jak największej liczbie uczniów uczestniczenie w nich.

  III. Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków zaległości w nauce. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne.

 Co chcieliśmy zbadać?/cel

 Zebranie informacji czy w szkole są działania wspomagające rozwój uczniów.

 Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły.

 Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości jej pracy.

 Pytania kluczowe:

 Jakie formy pomocy organizuje szkoła w przypadku specyficznych trudności w nauce?

Czy szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne?

Czy szkoła posiada bazę specjalistycznych pomocy dydaktycznych?

 Wnioski:

 1. W szkole oferowana jest pomoc pedagoga szkolnego.
 2. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mające na celu wyrównanie braków edukacyjnych.
 3. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ pozwalają one przezwyciężyć trudności w nauce.
 4. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, terapeutyczne w zależności od potrzeb, możliwości
  i zaleceń PPP.

Zalecenia:

 1. Praca z uczniem słabym na zajęciach dodatkowych przynosi oczekiwane efekty, dlatego należy kontynuować podjęte działania, tzn. prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych.

 IV. Monitorowane są osiągnięcia i postępy uczniów, systematycznie nauczyciele kontaktują się z rodzicami.

Co chcieliśmy zbadać?/cel

 Pytania kluczowe:

 Czy w szkole prowadzona jest systematycznie analiza osiągnięć i postępów uczniów?

Czy wszyscy dokonują takiej analizy?

W jaki sposób informacje o osiągnięciach/postępach uczniów są przekazywane rodzicom?

 Wnioski:

 1. Wszyscy nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe, tj. prowadzą na zajęciach edukacyjnych bieżącą obserwację uczniów, sprawdzają poziom opanowania wiadomości i umiejętności w kontekście indywidualnych możliwości uczniów poprzez odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany zaplanowane w rocznych rozkładach materiału nauczania, sprawdziany zewnętrzne.
 2. Osiągnięcia uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną są oceniane
  i analizowane zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 3. Rodzice są systematycznie informowani o osiągnięciach uczniów w kontekście ich indywidualnych możliwości (wpisy ocen do zeszytów przedmiotowych, pisemne komentarze nauczycieli do ocen, w razie potrzeby bieżące kontakty nauczycieli
  i wychowawców z rodzicami służące przekazaniu informacji o ocenach- rozmowy telefoniczne, umówione spotkania w szkole lub w domu rodzinnym ucznia, informacje wychowawców o ocenach podczas zebrań z rodzicami).
 4. Rodzice otrzymują pisemne informacje o grożących dzieciom ocenach niedostatecznych w terminie zgodnym z WSO.
 5. Nauczyciele systematycznie diagnozują możliwości edukacyjne swoich uczniów. W ten sposób pozyskują informację, jak mają pracować, jakie zmiany należy jeszcze wprowadzić, jak motywować uczniów, jakie trudności mają uczniowie, w jakich obszarach edukacyjnych potrzebują wsparcia, coudało się osiągnąć.
 6. Szkoła prowadzi motywujący system oceniania.
 7. Informacje uzyskane od nauczycieli, wskazują, że szkole prowadzona jest systematycznie analiza osiągnięć i postępów uczniów. Następnie omawiane są na radzie pedagogicznej
  i przekazywane uczniom oraz rodzicom. Nauczyciele wymieniają następujące metody analizy wyników sprawdzianu/egzaminów:
 8. Analiza jakościowa dotyczy zestawienia wyników poszczególnych uczniów w klasie
  w odniesieniu do ich frekwencji na zajęciach obowiązkowych oraz dydaktyczno-wyrównawczych, dokonuje się analizy pod kątem, które zagadnienia egzaminacyjne sprawiły naszym uczniom trudności, co one sprawdzały, posiadania jakich wiadomości
  i umiejętności wymagały, na czym polegała trudność związana z wykonaniem tego zadania. Ponadto dokonywana jest analiza porównawcza z wynikami z poprzednich lat oraz wynikami poszczególnych uczniów w danej klasie, wyniki porównywane są także
  z ocenami uzyskanymi przez uczniów. Analizie ilościowej poddawane są następujące dane: zdawalność, liczba uczniów zdających, średni wynik procentowy, zestawienie zdających, poziom sprawdzianu/egzaminów, porównanie wyników z poszczególnych składowych części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej, porównanie średnich wyników na poziomie okręgu, województwa, kraju, porównanie wyników w kontekście osiągnięć uczniów w kolejnych latach.
 9. Kolejne etapy analizy wyników w szkole to:
 • analiza i omówienie wyników sprawdzianu/egzaminów z uwzględnieniem poszczególnych umiejętności,
 • wyciągnięcie i sformułowanie wniosków,
 • przygotowanie zadań/programów naprawczych,
 • prezentacja zadań doskonaląco-naprawczych radzie pedagogicznej oraz uczniom i ich rodzicom,
 • wdrażanie i realizacja zadań doskonaląco-naprawczych.

 V Nauczyciele stosują indywidualizowanie pracy na lekcji.

 Co chcieliśmy zbadać?/cel

 Czy nauczyciele korzystają z posiadanej bazy dydaktycznej?

 Czy dyrektor dba o poszerzanie bazy dydaktycznej?

 Na czym polega indywidualizacja procesu edukacyjnego?

 Czy nauczyciele uwzględniają opinie PPP?

 W jaki sposób współpraca z poradnią wpływa na zindywidualizowaną pracę z uczniem?

 Wnioski:

 1. W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów
  z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana
  z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Nauczyciele prowadzą segregatory dot. indywidualizacji
  w pracy z uczniami. W segregatorach znajdują się karty pracy uczniów uzdolnionych oraz mających problemy z nauką. Dodatkowo nauczyciele na bieżąco zapoznają się z opiniami Porad. Psych. Pedagogicznej.
 2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Uczniowie kierowani są na badania psychologiczno pedagogiczne. Dwa razy doszło w szkole do spotkania
  z pracownikami Porad. Psych. Pedagogicznej w sprawie naszych uczniów. Pracownicy poradni przeprowadzili również prelekcję dla rodziców na temat: „Zrozumieć dziecko. Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka” oraz warsztatów dla uczniów klasy IV i V na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
 3. W planowaniu procesu dydaktycznego nauczyciele korzystają z posiadanej przez szkołę bazy dydaktycznej. Baza ta jest sukcesywnie rozbudowywana zgodnie
  z zapotrzebowaniem nauczycieli oraz posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 4. Uczniowie szkoły twierdzą, że w szkole potrzebne są zajęcia dodatkowe, oraz, że szkoła daje im możliwość rozwijania zainteresowań. Najczęściej uczniowie uczestniczą
  w: kołach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych, zajęciach sportowych, zajęciach świetlicowych. Uczniowie uczestniczą w ww. zajęciach, ponieważ: pomagają
  w przezwyciężeniu trudności, poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania, wpływają na rozwój fizyczny, sposób na spędzenie czasu, rodzice każą.
  Uczniowie, którzy maja trudności w nauce twierdzą, że nie osiągają w szkole sukcesów. Sukcesy zawdzięczają sobie a nie szkole – w przypadku konkursu recytatorskiego. Uczniowie nie dostrzegają przyczyn niepowodzeń szkolnych w sobie.

 Co chcieliśmy zbadać?/cel

 Jakie metody stosowane przez nauczycieli najbardziej motywują uczniów- porównanie uczeń- nauczyciel?

 W jaki sposób uczniowie wpływają na organizowanie przez nauczycieli działań dydaktycznych, pracy w ramach zajęć dodatkowych i zespołów?

W jakich przedsięwzięciach uczestniczą uczniowie ?

W jakich konkursach, zawodach sportowych biorą udział uczniowie ?

W jaki sposób nauczyciel wspomagają ucznia w przygotowaniu się do w/w przedsięwzięć?

 Wnioski i zalecenia:

 - motywować do pracy uczniów mających problemy w nauce,

- wspomagać rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

- angażować uczniów do realizacji różnych przedsięwzięć,

- umożliwić uczniom rozwijanie swoich zainteresowań i talentów,

- pomagać uczniom w uzyskaniu sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości,

- wdrażać uczniów do samodzielnej pracy oraz do podejmowania własnych inicjatyw,

- motywować uczniów do współpracy w grupie, w społeczeństwie.

VII Szkoła przeciwdziała specyficznym dla grup młodzieżowych formom wykluczenia ze względu na status społeczny i ekonomiczny.

Co chcieliśmy zbadać?/cel

W jaki sposób szkoła przeciwdziała specyficznym dla grup młodzieżowych formom wykluczenia ze względu na status społeczny i ekonomiczny?

 Wnioski:

Szkoła przeciwdziała specyficznym dla grup młodzieżowych formom wykluczenia społecznego poprzez :

- rozmowy wychowawców, pedagoga z uczniami i ich rodzicami,

- zabawy integrujące,                                               

- omawianie tematyki zachowań w rożnych sytuacjach na godzinach wychowawczych, zebraniach z rodzicami, posiedzeniach rad pedagogicznych,              

- odgrywanie scenek dramowych, pogadanki,                                                

- zajęcia profilaktyczne,                                                

- warsztaty dla uczniów,                                                

- diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasach,                                                

- organizowanie pomocy (refundacja biletów paczki żywnościowe, przybory szkolne, odzież itp.),                                            

- angażowanie uczniów w pomoc,

Zalecenia:                                                

- w dalszym ciągu nauczyciele mają zwracać szczególną uwagę na zachowanie uczniów,

- kontynuować należy cały czas podjęte działania,

- wskazywać właściwe rozwiązania.

 

SEMESTR I

Data sporządzenia raportu: styczeń 2014

 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 1. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i oczekiwania oraz mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.

  Co chcieliśmy zbadać?/cel

 • Czy uczniowie/rodzice znają WSO, PSO?
 • Jaki jest stopień znajomości i rozumienia wymagań przez uczniów?
 • Sposób podania wymagań przez nauczycieli?
 • Czy nauczyciele respektują opinie PPP?
 • Nauczyciele planują, monitorują i doskonalą procesy edukacyjne.

  Wnioski:

 • Uczniowie i rodzice znają i akceptują WSO i PSO. Przekaz informacji
  o wymaganiach PSO, WSO na zebraniach, w zeszytach korespondencji
  i przedmiotowych jest wystarczający,
  w pełni jasny i zrozumiały zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców.
 • Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. Pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości
  i umiejętności uczniów.
 • Uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania zarówno w stosunku do uczniów zdolnych i słabych.
 • WSO i PSO spełnia założone funkcje: informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje go do osiągania coraz lepszych wyników z oceną celującą włącznie.
 • Nauczyciele zapoznają się z opiniami PPP, dostosowują swoją pracę do wskazówek.
 • Nauczyciele monitorują procesy edukacyjne na bieżąco poprzez: kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy.

 Zalecenia:

 • Kontynuowanie sposobów przekazywania informacji o PSO.
 • Przypominanie PSO w ciągu roku szkolnego poprzez systematyczne odwoływanie się do jego treści.
 • Częstsze stwarzanie uczniom możliwości uzyskiwania oceny celującej.
 • Dokumentowanie pracy dodatkowej.
 • Informowanie podczas stawiania ocen o stopniu opanowania materiału, wskazanie braków i wskazówek do dalszej pracy.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Ocenianie i informowanie uczniów o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.

  Co chcieliśmy zbadać?

 • Czy uczniowie/rodzice są informowani o sposobach i formach oceniania na początku roku szkolnego?
 • Czy na bieżąco uczniowie/rodzice są informowani o ich postępach w nauce? Jeśli tak- w jakiej formie?
 • W jaki sposób są przekazywane informacje o ocenianiu? Czy ocenianiu towarzyszy komentarz dotyczący otrzymanej oceny i wskazówki do dalszej pracy?
 • Czy ocenianie wpływa motywująco na uczniów w procesie uczenia się?
 • Przekonanie o sprawiedliwym ocenianiu. Życzliwe podejście nauczyciela do oceniania (możliwość poprawy oceny, procedury odwoławcze w wypadku stopni).
 • Czy uczniowie potrafią planować swój indywidualny proces uczenia? Jeśli tak, co wpływa korzystnie w tym procesie?
 • W jakim stopniu ocenianie szkolne pomaga uczniom organizować proces uczenia się?
 • Jakie znaczenie ma ocenianie szkolne dla informowania uczniów o osiągnięciach i ich motywowania?

 Wnioski

 • Na początku roku szkolnego wszyscy nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców ze sposobami i formami oceniania. Nauczyciele klas I – III informację przekazali
  w formie ustnej.
 • W klasach IV – VI nauczyciele na poszczególnych przedmiotach poinformowali uczniów o sposobach i formach oceniania. Każdy uczeń otrzymał kartkę
  z Przedmiotowym Systemem Oceniania, którą wkleił do zeszytu przedmiotowego i dał do podpisu rodzicom/opiekunom. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców
  o postępach ich dzieci.
 • Nauczyciele na bieżąco przypominają sposoby i formy oceniania. W klasach młodszych uczniowie nie mają problemu z określeniem, za co przysługuje im szóstka
  i jedynka, ale dużą trudność sprawi im określenie kryterium pozostałych ocen.
 • Ocenianie ma duży wpływ na proces uczenia się. Dobre oceny wpływają na uczniów motywująco, natomiast słabe zniechęcają do dalszej pracy. Nie wszyscy rozumieją, że niższa ocena wskazuje na braki w wiadomościach. Tylko dla nielicznych zła ocena jest wyznacznikiem nad czym należy jeszcze popracować i takie działania podejmują.
 • Uczniowie uważają, że oceniani są raczej sprawiedliwie i zgodnie z PSO.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów na bieżąco zachęcają i informują uczniów
  o możliwości poprawy oceny oraz przypominają PSO. Uzgadniają również z uczniami termin poprawy, zakres materiału itp.
 • Nie wszyscy uczniowie potrafią planować indywidualny proces uczenia się. Często uczą się niesystematycznie i na ostatnią chwilę, narzekają na brak czasu. Niektórzy podkreślają, że odrabiają lekcje zaraz po przyjściu ze szkoły. W klasach młodszych
  w nauce w domu uczestniczą rodzice - szczególnie przy wykonywaniu trudnych zadań. Wszyscy uczniowie chętnie korzystają z Internetu.
 • Uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania, każdy uczeń może skorzystać z oferty zajęć dodatkowych
  z różnych przedmiotów, uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych
  i międzyszkolnych odpowiadającym ich zainteresowaniom.
  • Informacje o ocenianiu przekazywane są w postaci: komentarza ustnego, zapisu
   w zeszycie przedmiotowym, zapisu na sprawdzianach/pracach klasowych.
  • Uczniowie doceniają fakt, że nauczycielom zależy na tym, aby otrzymywali dobre oceny. Nauczyciele wyjaśniają im, co mogą zrobić, aby ich wyniki były lepsze.
  • Nauczyciele mają poczucie sprawiedliwego oceniania.
  • Według nauczycieli ustny lub pisemny komentarz do oceny jest bardzo potrzebny, ponieważ zachęca ucznia do pracy. Podobną opinię wyrażają uczniowie. Uwagi nauczycieli motywują ich i zachęcają do pracy.
  • Nauczyciele uważają, że uwagi czynione przy stawianiu stopni nie są lekceważone przez uczniów, jednak według nich nie wszyscy wykorzystują je podczas uczenia się.

 Zalecenia:

 • W klasach młodszych należy omówić i przypominać kryterium następujących ocen: bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej.
 • Przy wystawianiu ocen należy pamiętać o uzasadnianiu ich i podawaniu wskazówek do dalszej pracy w sposób czytelny, zrozumiały dla ucznia. Należy szczególnie zwrócić uwagę na motywację następujących ocen: dobrej, dostatecznej, dopuszczającej.
 • Należy uświadomić i przypominać uczniom, że ocena ma charakter informacyjny i jest wskazówką do dalszej pracy. Należy podkreślać, że ocena mówi jakie braki uczeń ma uzupełnić, aby dalsza nauka nie sprawiała mu trudności.
 • Należy omówić z uczniami proces indywidualnego uczenia się, zwrócić uwagę na systematyczność, umiejętność planowania dnia i właściwy odpoczynek. Zwrócić szczególną uwagę na to, aby uczniowie informowali rodziców o każdej otrzymanej ocenie.
 • W klasach IV – VI należy przeanalizować progi procentowe – ocenianie testów, sprawdzianów itp., poddać dyskusji takie pojęcia, jak: sprawiedliwość, sprawiedliwe ocenianie.
 • Wspierać rodziców podpowiadając o sposobach pracy z dzieckiem w domu;
 • Należy w większym stopniu przyjrzeć się pracy uczniów słabych i pod tym kątem dostosować zajęcia dodatkowe.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Nauczyciele stosując różnorodne metody pracy motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.

 Co chcieliśmy zbadać?

 • Jakie stosuje się metody wspierania uczenia się uczniów oraz współpracy z uczniami w tym zakresie?
 • Jakie metody najczęściej stosują nauczyciele?
 • Jakie jest zaangażowanie uczniów w czasie lekcji/prowadzonych zajęć? Czy dobór metod jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów?
 • Czy dobór metod wpływa na podnoszenie efektywności uczenia?
 • Jakie metody nauczania najbardziej motywują uczniów do nauki- opinie uczniów
  i nauczycieli?
 • Jakie formy wsparcia w trudnych sytuacjach proponują nauczyciele?
 • Czy rodzice/ uczniowie dostrzegają potrzebę stosowania jeszcze innych form wspierania i motywowania uczniów?

 Wnioski:

 • Najczęstsze metody stosowane przez nauczycieli podczas obserwacji lekcji to:

-praca w grupach,

-pogadanka,

-dyskusja,

-praca w parach,

-samodzielne wykonanie ćwiczenia,

 -pokaz.

 • Zaobserwowano duże zaangażowanie uczniów na lekcji, ale nie wszystkich uczniów
  i nie na wszystkich lekcjach.
 • Ankietowani uczniowie wypowiadają się, że lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują do dalszego pogłębiania wiedzy. Wiadomości
  i umiejętności zdobyte w szkole przydają się na co dzień.
 • Ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do możliwości uczniów.
 • Działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę wyników w nauce.
 • Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach.
 • Formy zajęć najbardziej odpowiadające uczniom:

▪ praca na lekcji w grupach   

▪ dyskusja                    

▪ praca na lekcji w parach       

▪ wykład nauczyciela                

▪ samodzielna praca    

▪ rozwiązywanie zadań logicznych         

▪ praca z podręcznikiem               

▪ pisemne zadania tekstowe           

▪ wystąpienia publiczne przed klasą       

▪pisemne opisowe (np. wypracowania)      

 • Zdaniem nauczycieli najbardziej motywujące do nauki są:
 • lekcja połączona z wycieczką  
 • lekcja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  
 • lekcja z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych  
 • lekcja ćwiczeniowa  
 • praca w grupach  
 • samodzielna praca uczniów na lekcji  

Sposoby motywowania stosowane w swojej pracy przez nauczycieli:

 • możliwość rozwijania zainteresowań  
 • przyjazna atmosfera w klasie  
 • wzbudzanie ciekawości poznawczej  
 • stawianie zadań i pytań problemowych  
 • konsekwencja nauczyciela w wymaganiach  
 • powiadamianie rodziców o wynikach w nauce  
 • sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce  
 • zachęcanie do rywalizacji  
 • pobudzanie ambicji  

 Zalecenia:

 • Aktywizowanie uczniów, stosowanie aktualnych sposobów motywowania uczniów do nauki, np. gry dydaktyczne, wizualizacje, doświadczenia, eksperymenty, pracę metodą projektów.
 • Stwarzanie możliwości korzystania z ofert teatrów i kin, organizowanie i zachęcanie uczniów do wyjazdów, wyjść i wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.
 • Uczenie kulturalnych zasad dyskusji i stosowanie jej elementów na wszystkich zajęciach.
 • Wykorzystywanie pracowni komputerowej, multimediów, wykorzystywanie płyt, które są w komplecie z podręcznikiem.
 • Wprowadzanie zmian organizacyjnych np. w ustawianiu stolików, aby uczniowie siedzieli w grupach.
 • Zwiększenie samodzielności uczniów.
 • Stosowanie indywidualizacji w szerokim zakresie, dostosowanie zadań do możliwości uczniów.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Działania edukacyjne nauczycieli umożliwiają uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie oraz funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

 Co chcieliśmy zbadać ?

 • Jakie działania edukacyjne nauczycieli wpływają na przygotowanie uczniów do dobrego funkcjonowania w społeczności lokalnej?
 • Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane, doskonalone.
 • Czy zauważalna jest współpraca nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych?
 • Jakie są przykłady wzajemnego wspomagania się przez nauczycieli?

 Wnioski:

Dokonując szczegółowej weryfikacji dokumentacji szkolnej (testów, sprawdzianów, dzienników zajęć dodatkowych, planów dydaktycznych) można stwierdzić, że:

 • W szkole funkcjonuje wiele zespołów nauczycielskich: zespół ds. kształcenia, wychowawczy, promocji szkoły, ewaluacji.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń na posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 • Zespoły przyczyniają się do sprawnego i profesjonalnego zarządzania szkołą. 
 • Współpracując ze sobą, wspólnie planują działania i rozwiązują problemy. Sprzyja to realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i wychowawczych, a tym samym zwiększa efektywność pracy.
 • Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć dydaktycznych. Każdy uczeń może skorzystać
  z ofert zajęć.
 • W szkole prowadzone są badania kwestionariuszowe w celu poznania potrzeb uczniów wynikających z ich zainteresowania.

 Zalecenia:

 • Sprawdzanie frekwencji na zajęciach dodatkowych.
 • Na osiągnięcie lepszych wyników ma wpływ korzystanie na dodatkowych zajęciach ze sprzętu multimedialnego np. prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które wpływają na rozwój wyobraźni.
 • Kontynuowanie spotkań zespołów nauczycieli w II semestrze.
 • Dzielenie się zdobytą wiedzą na szkoleniach i kursach.
 • Motywowanie uczniów do współpracy w grupie, przygotowywanie do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy oraz do podejmowania własnych inicjatyw.

 

Semestr I

Data sporządzenia raportu: styczeń 2013r.

I Obszar ewaluacji:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

 

Cele:

- pozyskanie informacji niezbędnych do podnoszenia efektów kształcenia,

- pozyskanie wiedzy o najlepszych sposobach podnoszenia efektywności kształcenia,

- wykorzystanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów

 

Przedmiot ewaluacji:

Działania edukacyjne nauczycieli rozwijające umiejętności uczniów, które słabo wypadły na testach próbnych w zakresie: wykorzystania informacji w praktyce, ortografii, rozwiązywania zadań problemowych, pisania dłuższych form wypowiedzi, rozwiązywania zadań rozwijających wyobraźnię przestrzenną.

Grupa badawcza : uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Metody, narzędzia :

– analiza dokumentów: testy, sprawdziany, przeprowadzone przez nauczycieli, zeszyty przedmiotowe

- ankieta

- wywiad

Wnioski i zalecenia po analizie testów kompetencji kl. IV- VI

 

 1. Należy doskonalić umiejętność budowania zdań poprawnych treściowo i gramatycznie.
 2. Pamiętać do poprawnym odczytaniu treści poleceń.
 3. Należy zwrócić uwagę na dostosowanie formy wypowiedzi do tematu.
 4. Doskonalić umiejętność redagowania wypowiedzi. Pamiętać o wszystkich wyznacznikach wypowiedzi.
 5. Należy przypominać i utrwalać zasady ortografii i interpunkcji.
 6. Pracować na lekcji ze słownikami ortograficznymi.
 7. Zwracać uwagę na poprawność językową na wszystkich przedmiotach.
 8. Zachęcać uczniów do pracy z tekstem źródłowym na wszystkich przedmiotach.
 9. Zadawać na wszystkich przedmiotach pytania problemowe.
 10. Pracować nad wzbogacaniem słownictwa.
 11. Korzystać na lekcjach z różnych tekstów źródłowych.
 12. Zachęcać do samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł.
 13. Na wszystkich przedmiotach zwracać uwagę na estetyczny zapis, stosowanie akapitów i dostosowanie zapisu do formy wypowiedzi.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wykorzystania wiedzy
i informacji w praktyce z przedmiotów: matematyka i przyroda.

Wnioski do zadań matematycznych:

- Kształcić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

- Uważnie czytać polecenia do zadań.

- Kształcić umiejętność dokonywania właściwego wyboru (zadania zamknięte).

- Ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących: drogi, prędkości i czasu.

- Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących odległości, długości, czasu.

Wnioski do zadań przyrodniczych:

- kształcić określanie czasu w różnych miejscach na Ziemi

- cały czas przypominać i ćwiczyć kierunki świata

- pracować na każdych zajęciach z mapą, globusem

- zadawać prace pisemne mające na celu poznawanie zabytków świat

- doskonalić pracę z mapą

- przypomnieć na lekcji techniki lub informatyki znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu

-będziemy mówić o roślinach – przypomnę liście drzew, będę prosiła o przyniesienie liści z drzew a może na zajęciach z informatyki wykonają album z podpisami, charakterystyką i zdjęciem drzewa.

- obliczać czas nie tylko na matematyce ale i na każdym przedmiocie.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu rozumowania, wnioskowania oraz umiejętności rozwiązywania problemów z przedmiotów: matematyka i przyroda.

Wnioski dotyczące części matematycznej:

- Zwrócić uwagę na czytelność prac.

- Uważnie czytać polecenia do zadań zamkniętych.

- Kształcić umiejętność rozwiązywania zadań otwartych oraz pisania do nich odpowiedzi.

- Kształcić umiejętność rozwiązywania problemów

Wnioski z części przyrodniczej

- określanie warstw lasu

- powtórzenie wiadomości dotyczących drzew iglastych i liściastych

Przedmiot ewaluacji:

Dostosowanie oferty zajęć edukacyjnych do potrzeb uczniów: zajęcia z art. 42. KN, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w świetlicy szkolnej .

Grupa badawczauczniowie

Metody, narzędzia – analiza dokumentów, dzienników zajęć dodatkowych, obserwacji zajęć dodatkowych, ankiety anonimowej klasy IV – VI, wywiadu z uczniami I- III, wywiadu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb uczniów

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie wywiadu z uczniami klasy I –III, ankiety anonimowej klasy IV – VI, obserwacji zajęć oraz analizy dzienników zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas I-III uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę:

 • „Co już wiem, co już umiem” zajęcia wyrównawcze – kl. I
 • „ W świecie barw” zajęcia rozwijające zdolności plastyczne – kl. I
 • „Chcę wiedzieć więcej” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. II
 • „Mały Omnibus” zajęcia doskonalące rozwój uczniów – kl. II
 • „Sprawnie piszę i liczę” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. III
 • „Mały Pitagoras” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – kl. III
 • Zajęcia logopedyczne – kl. I – III

Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami klas I – III wynika, że dzieci chętnie uczestniczą
w zajęciach proponowanych przez szkołę. Uczniowie podawali różne czynniki motywujące ich do uczęszczania na wyżej wymienione zajęcia: najczęściej kierowali się swoimi zainteresowaniami, oraz zachętą ze strony rodziców. Twierdzą także, że chcą wiedzieć więcej i nie lubią siedzieć w domu. Ważne dla nich było również to czy na wybrane przez nich zajęcia uczęszcza kolega/ koleżanka. Uczniowie podkreślali także fakt, że zajęcia dodatkowe pozwalają im na lepsze przygotowanie się do konkursów i olimpiad przeznaczonych dla klas I – III oraz pozytywnie wpływają na rozwój fizyczny i umysłowy.

W klasach IV – VI przeprowadzono anonimową ankietę, w której uczestniczyło łącznie 65 uczniów.

 

Uzasadnienie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych:

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów klas IV - VI uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ są one sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek, kolegów, pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, wpływają na rozwój ich umiejętności, pozwalają rozwijać zainteresowania, a także przezwyciężyć trudności w nauce i przygotować się do sprawdzianu w kl. VI. Wybierając zajęcia, uczniowie zwracają uwagę na atrakcyjność oraz przydatność zajęć, zdarzą się także, że kierują się sympatią do nauczyciela. Większość uczniów uważa, że dzięki zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwija.

Są uczniowie, którzy chodzą na zajęcia, bo twierdzą, że „muszą” lub im to narzucono (10 uczniów z kl. VI).

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się następujące zajęcia:

KLASA IV

 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia językowe Polish your English

KLASA V:

 • Koło informatyczne
 • Koło języka angielskiego
 • Koło rowerowe „Rowerkiem po okolicy”

KLASA VI a:

 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • SKS
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym

KLASA VI b:

 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • Zajęcia informatyczne

II Obszar ewaluacji:

Procesy zachodzące w szkole.

Wymaganie 2.6.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Cele:

- pozyskanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizację planów dydaktycznych

- pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Przedmiot ewaluacji:

1.Indywidualizacja procesu dydaktycznego.

 

Grupa badawcza –uczniowie.

Metody, narzędzia:

– Analiza porównawcza dokumentów: zeszytów, sprawdzianów, obserwacje – klasy IV – VI.

analiza porównawcza dokumentów: zeszyty, sprawdziany, obserwacje

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. I-III

Wnioski:

W celu zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci stosuje się indywidualizację. Nic nie motywuje dziecka tak skutecznie, jak ciekawe, różnorodne ćwiczenia dostosowane do jego aktualnych możliwości.

W pracy z uczniem nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Indywidualizacja polega na dostosowaniu sprawdzianów, testów, pisania z pamięci i pisania ze słuchu do możliwości ucznia. Podczas pisania uczeń otrzymuje od nauczyciela potrzebna wsparcie np. głośne odczytywanie, zapisywanie poleceń. Struktura np. sprawdzianu oraz jego forma graficzna jest podobna do tej, którą pisze cała klasa. Dla uczniów ze specjalnymi pogrzebami edukacyjnymi stosuje się łatwiejsze zadania, proste polecenia. Działania te mają na celu motywować ucznia do pracy. Stosuje się również szeroki wybór zadań o różnym stopniu trudności, które pozwalają dzieciom w ciekawy sposób zdobywać i utrwalać wymagane umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia umożliwiające samodzielną oceną poprawności ich wykonania. Rozwiązywane są rebusy, krzyżówki, zadnia z hasłami, które zachęcają dzieci do samodzielnej pracy i utrzymają ich zainteresowania. Nauczyciele różnicują stopień trudności prac domowych np. ( dla zdolniejszych dodatkowe, nietypowe zadnia), wymagające korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie uzdolnieni posiadają zeszyty do dodatkowych prac domowych, gdzie rozwiązują zadania trudniejsze i w ten sposób przygotowują się do udziału w różnych konkursach. Dzieci, które należą do Świerszczowego Klubu Pożeraczy Liter opisują i wykonują ilustrację do przeczytanych książek.

Przedmiotem ewaluacji jest indywidualizacja procesu dydaktycznego na poszczególnych przedmiotach w klasach IV – VI w I semestrze 2012/2013 roku szkolnego.

Ewaluacji dokonano na podstawie analizy: zeszytów, sprawdzianów, testów, prac klasowych oraz rozmów z nauczycielami uczącymi w klasach IV – VI.

Celem tych działań jest podniesienie poziomu kształcenia i dotarcie do możliwości poznawczych każdego ucznia oraz udoskonalenie działań wyrównujących szanse edukacyjne.

2. Przedmiot ewaluacji:

System i sposoby oceniania

Grupa badawcza –.– nauczyciele klas I-III i klas IV- VI.

Cel ewaluacji.

Pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań motywujących uczniów do nauki.


Kryteria ewaluacji.

 • Zgodność z aktami prawnymi
 • Stopień jawności i przestrzeganie
 • Zrozumienie
 • Systematyczność


Pytania kluczowe.

Pytania badawcze, które poddano szczegółowej analizie:

Czy nauczyciele przestrzegają zapisów oceniania wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych, a zwłaszcza:

 1. Czy przedmiotowe systemy oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
 2. Czy nauczyciele oceniają systematycznie?
 3. Czy stosują różnorodne formy oceniania?
 4. Czy wykorzystują pełną skalę ocen?


Metody badań.

Analizie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa zostały poddane:

 • dzienniki zajęć lekcyjnych, zeszyty uczniów, testy i sprawdziany
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych w tym przedmiotowe systemy oceniania


Wnioski do pracy wynikające z przeprowadzonej w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 ewaluacji wewnętrznej.

 1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego
  w sposób profesjonalny i podejmuje działania edukacyjne dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów.
 2. Badania przeprowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, które są adekwatne do stawianych w analizach szczegółowych celów i pozwalają je osiągnąć.
 3. Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne. Badania pozwalają na sformułowanie wniosków , które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły. Nauczyciele zwracają szczególna uwagę podczas zajęć na słabe strony uczniów wynikające z analizy wyników sprawdzianów, dokonują też modyfikacji metod i form pracy oraz umożliwiają uczniom korzystanie z zajęć dodatkowych.
 4. Szkołą zapewnia uczniom wyrównanie szans edukacyjnych we wszystkich dziedzinach edukacji, co umożliwia im osiąganie sukcesu.
 5. Oferta zajęć obejmuje zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje, wsparcie psychologiczne.
 6. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, rodzice akceptują ofertę edukacyjną szkoły.
 7. Różnorodność podejmowanych działań edukacyjnych wpływa na podniesienie wyników nauczania.
 8. W procesie edukacyjnym stosuje się indywidualizację nauczania, uczniowie osiągają sukces na miarę swoich możliwości.

                                                                                                                                             Zebrały Magdalena Maćkowiak i Małgorzata Radke

Raport za semestr II

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

Data sporządzenia: czerwiec 2013 r.

 

I Obszar ewaluacji:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

Wymaganie 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

 

Cele:

 • pozyskanie informacji niezbędnych do podnoszenia efektów kształcenia,
 • pozyskanie wiedzy o najlepszych sposobach podnoszenia efektywności kształcenia,
 • wykorzystanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów

 

Przedmiot ewaluacji:

Działania edukacyjne nauczycieli rozwijające umiejętności uczniów, które słabo wypadły na testach próbnych w zakresie: wykorzystania informacji w praktyce, ortografii, rozwiązywania zadań problemowych, pisania dłuższych form wypowiedzi, rozwiązywania zadań rozwijających wyobraźnię przestrzenną.

 Grupa badawcza : uczniowie, nauczyciele, rodzice.

 Metody, narzędzia :

 • analiza dokumentów: testy, sprawdziany, przeprowadzone przez nauczycieli, zeszyty przedmiotowe,
 • ankieta,
 • wywiad.

 Analiza dokumentów: testów, sprawdzianów próbnych

 Wnioski i zalecenia po analizie testów kompetencji kl. IV - VI:
Należy:

 • kontynuować działania w celu rozwijania tych umiejętności, które wypadło słabo na sprawdzianie;
 • zachęcać uczniów na wszystkich przedmiotach do rozwijania umiejętności, które wypadły słabo na sprawdzianie, szczególnie zwrócić uwagę na zadnia problemowe.
 • w zadaniach otwartych zwracać uwagę na zapisywanie wszystkich działań, obliczeń;
 • wdrażać uczniów do wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • kształcić umiejętności rozwiązywania zadań z treścią;
 • należy zadbać o poprawność zapisu kart odpowiedzi w zadaniach zamkniętych;
 • zwracać uwagę na estetykę i czytelność prac;
 • zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń;
 • kształcić umiejętności odczytywania informacji zawartych w różnych źródłach, np. tabeli, rysunkach;
 • wzbogacać słownictwo;
 • ćwiczyć ortografię i interpunkcję na wszystkich zajęciach;
 • korzystać ze słowników na wszystkich lekcjach;
 • zwracać uwagę na poprawność ortograficzną podczas przepisywania z tablicy;
 • uczniowie wszystkich klas powinni rozwiązywać przykładowe testy, powtarzać materiał.

 

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wykorzystania wiedzy
i informacji w praktyce z przedmiotów: matematyka i przyroda.

 

Wnioski do zadań matematycznych:

 • ćwiczyć zadania dotyczące praktycznego zastosowanie wiedzy matematycznej w autentycznych sytuacjach życiowych;
 • trenować umiejętności obliczania długości czasu, działania na ułamkach, działania na liczbach naturalnych oraz dziesiętnych, pola figur płaskich.
 • kształcić umiejętność dokonywania właściwego wyboru
 • uważnie czytać polecenia do zadań

Wnioski do zadań przyrodniczych:

 • ćwiczyć określanie czasu w różnych miejscach na Ziemi,
 • używać podczas lekcji mapę i globus,
 • zadawać prace pisemne mające na celu poznawanie zabytków świata,
 • doskonalić umiejętność wykorzystania znajomości kierunków świata,
 • przypominać i systematyzować wiedzę na temat roślin.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu rozumowania, wnioskowania oraz umiejętności rozwiązywania problemów z przedmiotów: matematyka i przyroda

Wnioski do zadań matematycznych:

 • w zadaniach otwartych zwracać uwagę na zapisywanie wszystkich działań, obliczeń,
 • wdrażać uczniów do wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • kształcić umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
 • należy zadbać o poprawność zapisu kart odpowiedzi w zadaniach zamkniętych,
 • zwracać uwagę na estetykę i czytelność prac,
 • zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń.

Wnioski do zadań przyrodniczych:

 • powtórzyć wiadomości z zakresu warstw lasu,
 • systematyzować wiedzę odnoszącą się do ekologii.

Przedmiot ewaluacji:

Dostosowanie oferty zajęć edukacyjnych do potrzeb uczniów: zajęcia z art. 42. KN, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w świetlicy szkolnej

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie wywiadu z uczniami klasy I –III, ankiety anonimowej klasy IV – VI, obserwacji zajęć oraz analizy dzienników zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas I-III uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę:

 • „Co już wiem, co już umiem” zajęcia wyrównawcze – kl. I
 • „ W świecie barw” zajęcia rozwijające zdolności plastyczne – kl. I
 • „Chcę wiedzieć więcej” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. II
 • „Mały Omnibus” zajęcia doskonalące rozwój uczniów – kl. II
 • „Sprawnie piszę i liczę” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. III
 • „Mały Pitagoras” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – kl. III
 • Zajęcia logopedyczne – kl. I – III

Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami klas I – III wynika, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez szkołę. Uczniowie podawali różne czynniki motywujące ich do uczęszczania na wyżej wymienione zajęcia: najczęściej kierowali się swoimi zainteresowaniami, oraz zachętą ze strony rodziców. Twierdzą także, że chcą wiedzieć więcej i umieć ponieważ chcieliby mieć ciekawą pracę i nie lubią siedzieć w domu. Ważne dla nich było również to czy na wybrane przez nich zajęcia uczęszcza kolega/ koleżanka. Uczniowie podkreślali także fakt, że zajęcia dodatkowe pozwalają im na lepsze przygotowanie się do konkursów i olimpiad przeznaczonych dla klas I – III oraz pozytywnie wpływają na rozwój fizyczny i umysłowy.

W klasach IV – VI przeprowadzono anonimową ankietę, w której uczestniczyło łącznie 65 uczniów.

 

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się następujące zajęcia:

 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia przyrodnicze
 • SKS
 • Zajęcia historyczne
 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym

KLASA VI b:

 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia informatyczne

 

II Obszar ewaluacji:

Procesy zachodzące w szkole.

 

Wymaganie 2.6.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

Cele:

 • pozyskanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizację planów dydaktycznych
 • pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Przedmiot ewaluacji:

1.Indywidualizacja procesu dydaktycznego.

 Grupa badawcza – uczniowie

Metody, narzędzia:

 • Analiza porównawcza dokumentów: zeszytów, sprawdzianów, obserwacje – klasy IV – VI.
 • Analiza       porównawcza dokumentów: zeszyty, sprawdziany, obserwacje.

 Data sporządzenia raportu II semestr – maj 2013 rok

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. I-III

 

Przedmiotem ewaluacji jest indywidualizacja procesu dydaktycznego na zajęciach dydaktycznych w klasach I - III. Ewaluacji dokonano na podstawie analizy: zeszytów, sprawdzianów, testów, prac klasowych, kart pracy, segregatorów indywidualizacji. Celem powyższych form jest zwiększenie jakości i poziomu kształcenia, oraz ciągłe doskonalenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. W drugim semestrze nauki zostały założone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej segregatory indywidualizacji nauczania.

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. IV-VI

 Celem tych działań jest podniesienie poziomu kształcenia i dotarcie do możliwości poznawczych każdego ucznia oraz udoskonalenie działań wyrównujących szanse edukacyjne. W drugim semestrze nauki zostały założone przez nauczycieli przedmiotowców segregatory indywidualizacji nauczania. W segregatorze znajdują się nazwiska osób włączonych do indywidualizacji, osoby słabsze, wymagające łatwiejszych kart pracy, oraz osoby zdolniejsze które mają dodatkowe karty pracy i zadania do wykonania wykraczające poza program. Segregatory są dostępne u każdego nauczyciela przedmiotowca. Karty pracy są opatrzone datami, posegregowane na uczniów zdolnych i słabszych.  

2. Przedmiot ewaluacji:

 System i sposoby oceniania

 Grupa badawcza –.– nauczyciele klas I-III i klas IV- VI.

Cele:

 • Pozyskiwanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizacje planów dydaktycznych.
 • Pozyskiwanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

 Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentów.

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa kryteria oceniania, częstotliwość prac pisemnych, sposób klasyfikowania. nauczyciele szkole opracowany został wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania poszczególnych przedmiotów zostały omówione na godzinie wychowawczej. Nauczyciele uczący różnych przedmiotów przekazali uczniom informację na lekcjach w I półroczu, natomiast w na początku II półrocza zasady WSO zostały uczniom przypomniane.
 3. Oceny cząstkowe uczniowie otrzymują za: odpowiedzi ustne, prace domowe, klasowe prace pisemne, aktywność i zaangażowanie na lekcji, prace pisemne grupowe i zbiorowe, prace dodatkowe.
 4. Systematyczność oceniania:

 

klasy I – III

Obowiązuje ocena opisowa, występują również oceny cząstkowe klasy IV – VI. Najwięcej ocen uczniowie otrzymują z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia (kl. VI), liczba ocen z poszczególnych przedmiotów uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

Wnioski:

 Dokonując szczegółowej obserwacji oraz weryfikacji dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) można stwierdzić, że:

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z obowiązującym prawem oświatowym,
 • WSO zrozumiały i jasny dla uczniów,
 • Pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów,
 • WSO informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje go do osiągania coraz lepszych wyników.

 

Wnioski do pracy wynikające z przeprowadzonej w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 ewaluacji wewnętrznej.

 1. Szkoła dokonuje analizy sprawdzianu zewnętrznego, sprawdzianów próbnych, co pozwala na podejmowanie działań edukacyjnych zwróconych na potrzeby i zainteresowania uczniów.
 2. Ankietowani nauczyciele prowadzą badania dotyczące aktualnej wiedzy podopiecznych oraz wyszukują zadania, dotyczące umiejętności, które wypadły na sprawdzianie najsłabiej.
 3. Rodzice widzą i nadal z zadowoleniem przyjmują propozycje nauczycieli zmierzające w kierunku poprawy wyników nauczania.
 4. Uczniowie mają możliwość powtarzania       i utrwalania oraz wyrównywania braków, a także wykazania się wiedzą i umiejętnościami.
 5. Prowadzone zajęcia pozwalają na poznanie predyspozycji uczniów, określenie indywidualnych potrzeb uczniów, w tym zakres pomocy dydaktycznej (zajęcia indywidualne, wyrównawcze, specjalistyczne) oraz wspomaganie ucznia zdolnego.
 6. Uczniowie z chęcią biorą udział w zajęciach zajęciach, rodzice akceptują ofertę edukacyjną szkoły.
 7. Szeroka oferta zajęć dydaktycznych korzystnie wpływa na poziom nauczania.
 8. W procesie edukacyjnym stosuje się indywidualizację nauczania, uczniowie osiągają sukces na miarę swoich możliwości.
 9. WSO pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów.