• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ewaluacja wewnętrzna szkoły

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka

w Koninie

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

SEMESTR I

Data sporządzenia raportu: styczeń 2014

 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 1. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i oczekiwania oraz mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.

  Co chcieliśmy zbadać?/cel

 • Czy uczniowie/rodzice znają WSO, PSO?
 • Jaki jest stopień znajomości i rozumienia wymagań przez uczniów?
 • Sposób podania wymagań przez nauczycieli?
 • Czy nauczyciele respektują opinie PPP?
 • Nauczyciele planują, monitorują i doskonalą procesy edukacyjne.

  Wnioski:

 • Uczniowie i rodzice znają i akceptują WSO i PSO. Przekaz informacji
  o wymaganiach PSO, WSO na zebraniach, w zeszytach korespondencji
  i przedmiotowych jest wystarczający,
  w pełni jasny i zrozumiały zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców.
 • Ocenianie uczniów daje im informacje o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. Pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości
  i umiejętności uczniów.
 • Uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania zarówno w stosunku do uczniów zdolnych i słabych.
 • WSO i PSO spełnia założone funkcje: informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje go do osiągania coraz lepszych wyników z oceną celującą włącznie.
 • Nauczyciele zapoznają się z opiniami PPP, dostosowują swoją pracę do wskazówek.
 • Nauczyciele monitorują procesy edukacyjne na bieżąco poprzez: kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, testy.

 Zalecenia:

 • Kontynuowanie sposobów przekazywania informacji o PSO.
 • Przypominanie PSO w ciągu roku szkolnego poprzez systematyczne odwoływanie się do jego treści.
 • Częstsze stwarzanie uczniom możliwości uzyskiwania oceny celującej.
 • Dokumentowanie pracy dodatkowej.
 • Informowanie podczas stawiania ocen o stopniu opanowania materiału, wskazanie braków i wskazówek do dalszej pracy.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Ocenianie i informowanie uczniów o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.

  Co chcieliśmy zbadać?

 • Czy uczniowie/rodzice są informowani o sposobach i formach oceniania na początku roku szkolnego?
 • Czy na bieżąco uczniowie/rodzice są informowani o ich postępach w nauce? Jeśli tak- w jakiej formie?
 • W jaki sposób są przekazywane informacje o ocenianiu? Czy ocenianiu towarzyszy komentarz dotyczący otrzymanej oceny i wskazówki do dalszej pracy?
 • Czy ocenianie wpływa motywująco na uczniów w procesie uczenia się?
 • Przekonanie o sprawiedliwym ocenianiu. Życzliwe podejście nauczyciela do oceniania (możliwość poprawy oceny, procedury odwoławcze w wypadku stopni).
 • Czy uczniowie potrafią planować swój indywidualny proces uczenia? Jeśli tak, co wpływa korzystnie w tym procesie?
 • W jakim stopniu ocenianie szkolne pomaga uczniom organizować proces uczenia się?
 • Jakie znaczenie ma ocenianie szkolne dla informowania uczniów o osiągnięciach i ich motywowania?

 Wnioski

 • Na początku roku szkolnego wszyscy nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców ze sposobami i formami oceniania. Nauczyciele klas I – III informację przekazali
  w formie ustnej.
 • W klasach IV – VI nauczyciele na poszczególnych przedmiotach poinformowali uczniów o sposobach i formach oceniania. Każdy uczeń otrzymał kartkę
  z Przedmiotowym Systemem Oceniania, którą wkleił do zeszytu przedmiotowego i dał do podpisu rodzicom/opiekunom. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców
  o postępach ich dzieci.
 • Nauczyciele na bieżąco przypominają sposoby i formy oceniania. W klasach młodszych uczniowie nie mają problemu z określeniem, za co przysługuje im szóstka
  i jedynka, ale dużą trudność sprawi im określenie kryterium pozostałych ocen.
 • Ocenianie ma duży wpływ na proces uczenia się. Dobre oceny wpływają na uczniów motywująco, natomiast słabe zniechęcają do dalszej pracy. Nie wszyscy rozumieją, że niższa ocena wskazuje na braki w wiadomościach. Tylko dla nielicznych zła ocena jest wyznacznikiem nad czym należy jeszcze popracować i takie działania podejmują.
 • Uczniowie uważają, że oceniani są raczej sprawiedliwie i zgodnie z PSO.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów na bieżąco zachęcają i informują uczniów
  o możliwości poprawy oceny oraz przypominają PSO. Uzgadniają również z uczniami termin poprawy, zakres materiału itp.
 • Nie wszyscy uczniowie potrafią planować indywidualny proces uczenia się. Często uczą się niesystematycznie i na ostatnią chwilę, narzekają na brak czasu. Niektórzy podkreślają, że odrabiają lekcje zaraz po przyjściu ze szkoły. W klasach młodszych
  w nauce w domu uczestniczą rodzice - szczególnie przy wykonywaniu trudnych zadań. Wszyscy uczniowie chętnie korzystają z Internetu.
 • Uczniowie mają szansę uzyskania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości i aspiracji, ponieważ nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania, każdy uczeń może skorzystać z oferty zajęć dodatkowych
  z różnych przedmiotów, uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych
  i międzyszkolnych odpowiadającym ich zainteresowaniom.
  • Informacje o ocenianiu przekazywane są w postaci: komentarza ustnego, zapisu
   w zeszycie przedmiotowym, zapisu na sprawdzianach/pracach klasowych.
  • Uczniowie doceniają fakt, że nauczycielom zależy na tym, aby otrzymywali dobre oceny. Nauczyciele wyjaśniają im, co mogą zrobić, aby ich wyniki były lepsze.
  • Nauczyciele mają poczucie sprawiedliwego oceniania.
  • Według nauczycieli ustny lub pisemny komentarz do oceny jest bardzo potrzebny, ponieważ zachęca ucznia do pracy. Podobną opinię wyrażają uczniowie. Uwagi nauczycieli motywują ich i zachęcają do pracy.
  • Nauczyciele uważają, że uwagi czynione przy stawianiu stopni nie są lekceważone przez uczniów, jednak według nich nie wszyscy wykorzystują je podczas uczenia się.

 Zalecenia:

 • W klasach młodszych należy omówić i przypominać kryterium następujących ocen: bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej.
 • Przy wystawianiu ocen należy pamiętać o uzasadnianiu ich i podawaniu wskazówek do dalszej pracy w sposób czytelny, zrozumiały dla ucznia. Należy szczególnie zwrócić uwagę na motywację następujących ocen: dobrej, dostatecznej, dopuszczającej.
 • Należy uświadomić i przypominać uczniom, że ocena ma charakter informacyjny i jest wskazówką do dalszej pracy. Należy podkreślać, że ocena mówi jakie braki uczeń ma uzupełnić, aby dalsza nauka nie sprawiała mu trudności.
 • Należy omówić z uczniami proces indywidualnego uczenia się, zwrócić uwagę na systematyczność, umiejętność planowania dnia i właściwy odpoczynek. Zwrócić szczególną uwagę na to, aby uczniowie informowali rodziców o każdej otrzymanej ocenie.
 • W klasach IV – VI należy przeanalizować progi procentowe – ocenianie testów, sprawdzianów itp., poddać dyskusji takie pojęcia, jak: sprawiedliwość, sprawiedliwe ocenianie.
 • Wspierać rodziców podpowiadając o sposobach pracy z dzieckiem w domu;
 • Należy w większym stopniu przyjrzeć się pracy uczniów słabych i pod tym kątem dostosować zajęcia dodatkowe.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Nauczyciele stosując różnorodne metody pracy motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.

 Co chcieliśmy zbadać?

 • Jakie stosuje się metody wspierania uczenia się uczniów oraz współpracy z uczniami w tym zakresie?
 • Jakie metody najczęściej stosują nauczyciele?
 • Jakie jest zaangażowanie uczniów w czasie lekcji/prowadzonych zajęć? Czy dobór metod jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów?
 • Czy dobór metod wpływa na podnoszenie efektywności uczenia?
 • Jakie metody nauczania najbardziej motywują uczniów do nauki- opinie uczniów
  i nauczycieli?
 • Jakie formy wsparcia w trudnych sytuacjach proponują nauczyciele?
 • Czy rodzice/ uczniowie dostrzegają potrzebę stosowania jeszcze innych form wspierania i motywowania uczniów?

 Wnioski:

 • Najczęstsze metody stosowane przez nauczycieli podczas obserwacji lekcji to:

-praca w grupach,

-pogadanka,

-dyskusja,

-praca w parach,

-samodzielne wykonanie ćwiczenia,

 -pokaz.

 • Zaobserwowano duże zaangażowanie uczniów na lekcji, ale nie wszystkich uczniów
  i nie na wszystkich lekcjach.
 • Ankietowani uczniowie wypowiadają się, że lekcje i zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole motywują do dalszego pogłębiania wiedzy. Wiadomości
  i umiejętności zdobyte w szkole przydają się na co dzień.
 • Ćwiczenia realizowane na zajęciach są dostosowane do możliwości uczniów.
 • Działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli mają wpływ na poprawę wyników w nauce.
 • Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach.
 • Formy zajęć najbardziej odpowiadające uczniom:

▪ praca na lekcji w grupach   

▪ dyskusja                    

▪ praca na lekcji w parach       

▪ wykład nauczyciela                

▪ samodzielna praca    

▪ rozwiązywanie zadań logicznych         

▪ praca z podręcznikiem               

▪ pisemne zadania tekstowe           

▪ wystąpienia publiczne przed klasą       

▪pisemne opisowe (np. wypracowania)      

 • Zdaniem nauczycieli najbardziej motywujące do nauki są:
 • lekcja połączona z wycieczką  
 • lekcja z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  
 • lekcja z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych  
 • lekcja ćwiczeniowa  
 • praca w grupach  
 • samodzielna praca uczniów na lekcji  

Sposoby motywowania stosowane w swojej pracy przez nauczycieli:

 • możliwość rozwijania zainteresowań  
 • przyjazna atmosfera w klasie  
 • wzbudzanie ciekawości poznawczej  
 • stawianie zadań i pytań problemowych  
 • konsekwencja nauczyciela w wymaganiach  
 • powiadamianie rodziców o wynikach w nauce  
 • sugestia lub prośba nauczyciela o poprawę wyników w nauce  
 • zachęcanie do rywalizacji  
 • pobudzanie ambicji  

 Zalecenia:

 • Aktywizowanie uczniów, stosowanie aktualnych sposobów motywowania uczniów do nauki, np. gry dydaktyczne, wizualizacje, doświadczenia, eksperymenty, pracę metodą projektów.
 • Stwarzanie możliwości korzystania z ofert teatrów i kin, organizowanie i zachęcanie uczniów do wyjazdów, wyjść i wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.
 • Uczenie kulturalnych zasad dyskusji i stosowanie jej elementów na wszystkich zajęciach.
 • Wykorzystywanie pracowni komputerowej, multimediów, wykorzystywanie płyt, które są w komplecie z podręcznikiem.
 • Wprowadzanie zmian organizacyjnych np. w ustawianiu stolików, aby uczniowie siedzieli w grupach.
 • Zwiększenie samodzielności uczniów.
 • Stosowanie indywidualizacji w szerokim zakresie, dostosowanie zadań do możliwości uczniów.

 Przedmiot ewaluacji:

 1. Działania edukacyjne nauczycieli umożliwiają uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie oraz funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

 Co chcieliśmy zbadać ?

 • Jakie działania edukacyjne nauczycieli wpływają na przygotowanie uczniów do dobrego funkcjonowania w społeczności lokalnej?
 • Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane, doskonalone.
 • Czy zauważalna jest współpraca nauczycieli w organizowaniu, realizacji i analizie procesów edukacyjnych?
 • Jakie są przykłady wzajemnego wspomagania się przez nauczycieli?

 Wnioski:

Dokonując szczegółowej weryfikacji dokumentacji szkolnej (testów, sprawdzianów, dzienników zajęć dodatkowych, planów dydaktycznych) można stwierdzić, że:

 • W szkole funkcjonuje wiele zespołów nauczycielskich: zespół ds. kształcenia, wychowawczy, promocji szkoły, ewaluacji.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń na posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
 • Zespoły przyczyniają się do sprawnego i profesjonalnego zarządzania szkołą. 
 • Współpracując ze sobą, wspólnie planują działania i rozwiązują problemy. Sprzyja to realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i wychowawczych, a tym samym zwiększa efektywność pracy.
 • Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć dydaktycznych. Każdy uczeń może skorzystać
  z ofert zajęć.
 • W szkole prowadzone są badania kwestionariuszowe w celu poznania potrzeb uczniów wynikających z ich zainteresowania.

 Zalecenia:

 • Sprawdzanie frekwencji na zajęciach dodatkowych.
 • Na osiągnięcie lepszych wyników ma wpływ korzystanie na dodatkowych zajęciach ze sprzętu multimedialnego np. prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które wpływają na rozwój wyobraźni.
 • Kontynuowanie spotkań zespołów nauczycieli w II semestrze.
 • Dzielenie się zdobytą wiedzą na szkoleniach i kursach.
 • Motywowanie uczniów do współpracy w grupie, przygotowywanie do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy oraz do podejmowania własnych inicjatyw.

 

Semestr I

Data sporządzenia raportu: styczeń 2013r.

I Obszar ewaluacji:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

 

Cele:

- pozyskanie informacji niezbędnych do podnoszenia efektów kształcenia,

- pozyskanie wiedzy o najlepszych sposobach podnoszenia efektywności kształcenia,

- wykorzystanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów

 

Przedmiot ewaluacji:

Działania edukacyjne nauczycieli rozwijające umiejętności uczniów, które słabo wypadły na testach próbnych w zakresie: wykorzystania informacji w praktyce, ortografii, rozwiązywania zadań problemowych, pisania dłuższych form wypowiedzi, rozwiązywania zadań rozwijających wyobraźnię przestrzenną.

Grupa badawcza : uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Metody, narzędzia :

– analiza dokumentów: testy, sprawdziany, przeprowadzone przez nauczycieli, zeszyty przedmiotowe

- ankieta

- wywiad

Wnioski i zalecenia po analizie testów kompetencji kl. IV- VI

 

 1. Należy doskonalić umiejętność budowania zdań poprawnych treściowo i gramatycznie.
 2. Pamiętać do poprawnym odczytaniu treści poleceń.
 3. Należy zwrócić uwagę na dostosowanie formy wypowiedzi do tematu.
 4. Doskonalić umiejętność redagowania wypowiedzi. Pamiętać o wszystkich wyznacznikach wypowiedzi.
 5. Należy przypominać i utrwalać zasady ortografii i interpunkcji.
 6. Pracować na lekcji ze słownikami ortograficznymi.
 7. Zwracać uwagę na poprawność językową na wszystkich przedmiotach.
 8. Zachęcać uczniów do pracy z tekstem źródłowym na wszystkich przedmiotach.
 9. Zadawać na wszystkich przedmiotach pytania problemowe.
 10. Pracować nad wzbogacaniem słownictwa.
 11. Korzystać na lekcjach z różnych tekstów źródłowych.
 12. Zachęcać do samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł.
 13. Na wszystkich przedmiotach zwracać uwagę na estetyczny zapis, stosowanie akapitów i dostosowanie zapisu do formy wypowiedzi.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wykorzystania wiedzy
i informacji w praktyce z przedmiotów: matematyka i przyroda.

Wnioski do zadań matematycznych:

- Kształcić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

- Uważnie czytać polecenia do zadań.

- Kształcić umiejętność dokonywania właściwego wyboru (zadania zamknięte).

- Ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących: drogi, prędkości i czasu.

- Doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących odległości, długości, czasu.

Wnioski do zadań przyrodniczych:

- kształcić określanie czasu w różnych miejscach na Ziemi

- cały czas przypominać i ćwiczyć kierunki świata

- pracować na każdych zajęciach z mapą, globusem

- zadawać prace pisemne mające na celu poznawanie zabytków świat

- doskonalić pracę z mapą

- przypomnieć na lekcji techniki lub informatyki znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu

-będziemy mówić o roślinach – przypomnę liście drzew, będę prosiła o przyniesienie liści z drzew a może na zajęciach z informatyki wykonają album z podpisami, charakterystyką i zdjęciem drzewa.

- obliczać czas nie tylko na matematyce ale i na każdym przedmiocie.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu rozumowania, wnioskowania oraz umiejętności rozwiązywania problemów z przedmiotów: matematyka i przyroda.

Wnioski dotyczące części matematycznej:

- Zwrócić uwagę na czytelność prac.

- Uważnie czytać polecenia do zadań zamkniętych.

- Kształcić umiejętność rozwiązywania zadań otwartych oraz pisania do nich odpowiedzi.

- Kształcić umiejętność rozwiązywania problemów

Wnioski z części przyrodniczej

- określanie warstw lasu

- powtórzenie wiadomości dotyczących drzew iglastych i liściastych

Przedmiot ewaluacji:

Dostosowanie oferty zajęć edukacyjnych do potrzeb uczniów: zajęcia z art. 42. KN, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w świetlicy szkolnej .

Grupa badawczauczniowie

Metody, narzędzia – analiza dokumentów, dzienników zajęć dodatkowych, obserwacji zajęć dodatkowych, ankiety anonimowej klasy IV – VI, wywiadu z uczniami I- III, wywiadu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb uczniów

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie wywiadu z uczniami klasy I –III, ankiety anonimowej klasy IV – VI, obserwacji zajęć oraz analizy dzienników zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas I-III uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę:

 • „Co już wiem, co już umiem” zajęcia wyrównawcze – kl. I
 • „ W świecie barw” zajęcia rozwijające zdolności plastyczne – kl. I
 • „Chcę wiedzieć więcej” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. II
 • „Mały Omnibus” zajęcia doskonalące rozwój uczniów – kl. II
 • „Sprawnie piszę i liczę” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. III
 • „Mały Pitagoras” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – kl. III
 • Zajęcia logopedyczne – kl. I – III

Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami klas I – III wynika, że dzieci chętnie uczestniczą
w zajęciach proponowanych przez szkołę. Uczniowie podawali różne czynniki motywujące ich do uczęszczania na wyżej wymienione zajęcia: najczęściej kierowali się swoimi zainteresowaniami, oraz zachętą ze strony rodziców. Twierdzą także, że chcą wiedzieć więcej i nie lubią siedzieć w domu. Ważne dla nich było również to czy na wybrane przez nich zajęcia uczęszcza kolega/ koleżanka. Uczniowie podkreślali także fakt, że zajęcia dodatkowe pozwalają im na lepsze przygotowanie się do konkursów i olimpiad przeznaczonych dla klas I – III oraz pozytywnie wpływają na rozwój fizyczny i umysłowy.

W klasach IV – VI przeprowadzono anonimową ankietę, w której uczestniczyło łącznie 65 uczniów.

 

Uzasadnienie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych:

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów klas IV - VI uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, ponieważ są one sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek, kolegów, pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, wpływają na rozwój ich umiejętności, pozwalają rozwijać zainteresowania, a także przezwyciężyć trudności w nauce i przygotować się do sprawdzianu w kl. VI. Wybierając zajęcia, uczniowie zwracają uwagę na atrakcyjność oraz przydatność zajęć, zdarzą się także, że kierują się sympatią do nauczyciela. Większość uczniów uważa, że dzięki zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwija.

Są uczniowie, którzy chodzą na zajęcia, bo twierdzą, że „muszą” lub im to narzucono (10 uczniów z kl. VI).

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się następujące zajęcia:

KLASA IV

 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia językowe Polish your English

KLASA V:

 • Koło informatyczne
 • Koło języka angielskiego
 • Koło rowerowe „Rowerkiem po okolicy”

KLASA VI a:

 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • SKS
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym

KLASA VI b:

 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • Zajęcia informatyczne

II Obszar ewaluacji:

Procesy zachodzące w szkole.

Wymaganie 2.6.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

Cele:

- pozyskanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizację planów dydaktycznych

- pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Przedmiot ewaluacji:

1.Indywidualizacja procesu dydaktycznego.

 

Grupa badawcza –uczniowie.

Metody, narzędzia:

– Analiza porównawcza dokumentów: zeszytów, sprawdzianów, obserwacje – klasy IV – VI.

analiza porównawcza dokumentów: zeszyty, sprawdziany, obserwacje

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. I-III

Wnioski:

W celu zaspakajania potrzeb edukacyjnych dzieci stosuje się indywidualizację. Nic nie motywuje dziecka tak skutecznie, jak ciekawe, różnorodne ćwiczenia dostosowane do jego aktualnych możliwości.

W pracy z uczniem nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Indywidualizacja polega na dostosowaniu sprawdzianów, testów, pisania z pamięci i pisania ze słuchu do możliwości ucznia. Podczas pisania uczeń otrzymuje od nauczyciela potrzebna wsparcie np. głośne odczytywanie, zapisywanie poleceń. Struktura np. sprawdzianu oraz jego forma graficzna jest podobna do tej, którą pisze cała klasa. Dla uczniów ze specjalnymi pogrzebami edukacyjnymi stosuje się łatwiejsze zadania, proste polecenia. Działania te mają na celu motywować ucznia do pracy. Stosuje się również szeroki wybór zadań o różnym stopniu trudności, które pozwalają dzieciom w ciekawy sposób zdobywać i utrwalać wymagane umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia umożliwiające samodzielną oceną poprawności ich wykonania. Rozwiązywane są rebusy, krzyżówki, zadnia z hasłami, które zachęcają dzieci do samodzielnej pracy i utrzymają ich zainteresowania. Nauczyciele różnicują stopień trudności prac domowych np. ( dla zdolniejszych dodatkowe, nietypowe zadnia), wymagające korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie uzdolnieni posiadają zeszyty do dodatkowych prac domowych, gdzie rozwiązują zadania trudniejsze i w ten sposób przygotowują się do udziału w różnych konkursach. Dzieci, które należą do Świerszczowego Klubu Pożeraczy Liter opisują i wykonują ilustrację do przeczytanych książek.

Przedmiotem ewaluacji jest indywidualizacja procesu dydaktycznego na poszczególnych przedmiotach w klasach IV – VI w I semestrze 2012/2013 roku szkolnego.

Ewaluacji dokonano na podstawie analizy: zeszytów, sprawdzianów, testów, prac klasowych oraz rozmów z nauczycielami uczącymi w klasach IV – VI.

Celem tych działań jest podniesienie poziomu kształcenia i dotarcie do możliwości poznawczych każdego ucznia oraz udoskonalenie działań wyrównujących szanse edukacyjne.

2. Przedmiot ewaluacji:

System i sposoby oceniania

Grupa badawcza –.– nauczyciele klas I-III i klas IV- VI.

Cel ewaluacji.

Pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań motywujących uczniów do nauki.


Kryteria ewaluacji.

 • Zgodność z aktami prawnymi
 • Stopień jawności i przestrzeganie
 • Zrozumienie
 • Systematyczność


Pytania kluczowe.

Pytania badawcze, które poddano szczegółowej analizie:

Czy nauczyciele przestrzegają zapisów oceniania wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych, a zwłaszcza:

 1. Czy przedmiotowe systemy oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
 2. Czy nauczyciele oceniają systematycznie?
 3. Czy stosują różnorodne formy oceniania?
 4. Czy wykorzystują pełną skalę ocen?


Metody badań.

Analizie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa zostały poddane:

 • dzienniki zajęć lekcyjnych, zeszyty uczniów, testy i sprawdziany
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania poszczególnych etapów edukacyjnych w tym przedmiotowe systemy oceniania


Wnioski do pracy wynikające z przeprowadzonej w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 ewaluacji wewnętrznej.

 1. Szkoła analizuje wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego
  w sposób profesjonalny i podejmuje działania edukacyjne dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów.
 2. Badania przeprowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, które są adekwatne do stawianych w analizach szczegółowych celów i pozwalają je osiągnąć.
 3. Szkolne analizy wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są użyteczne. Badania pozwalają na sformułowanie wniosków , które zmierzają do poprawy jakości pracy szkoły. Nauczyciele zwracają szczególna uwagę podczas zajęć na słabe strony uczniów wynikające z analizy wyników sprawdzianów, dokonują też modyfikacji metod i form pracy oraz umożliwiają uczniom korzystanie z zajęć dodatkowych.
 4. Szkołą zapewnia uczniom wyrównanie szans edukacyjnych we wszystkich dziedzinach edukacji, co umożliwia im osiąganie sukcesu.
 5. Oferta zajęć obejmuje zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje, wsparcie psychologiczne.
 6. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, rodzice akceptują ofertę edukacyjną szkoły.
 7. Różnorodność podejmowanych działań edukacyjnych wpływa na podniesienie wyników nauczania.
 8. W procesie edukacyjnym stosuje się indywidualizację nauczania, uczniowie osiągają sukces na miarę swoich możliwości.

                                                                                                                                             Zebrały Magdalena Maćkowiak i Małgorzata Radke

Raport za semestr II

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

Data sporządzenia: czerwiec 2013 r.

 

I Obszar ewaluacji:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

Wymaganie 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

 

Cele:

 • pozyskanie informacji niezbędnych do podnoszenia efektów kształcenia,
 • pozyskanie wiedzy o najlepszych sposobach podnoszenia efektywności kształcenia,
 • wykorzystanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów

 

Przedmiot ewaluacji:

Działania edukacyjne nauczycieli rozwijające umiejętności uczniów, które słabo wypadły na testach próbnych w zakresie: wykorzystania informacji w praktyce, ortografii, rozwiązywania zadań problemowych, pisania dłuższych form wypowiedzi, rozwiązywania zadań rozwijających wyobraźnię przestrzenną.

 Grupa badawcza : uczniowie, nauczyciele, rodzice.

 Metody, narzędzia :

 • analiza dokumentów: testy, sprawdziany, przeprowadzone przez nauczycieli, zeszyty przedmiotowe,
 • ankieta,
 • wywiad.

 Analiza dokumentów: testów, sprawdzianów próbnych

 Wnioski i zalecenia po analizie testów kompetencji kl. IV - VI:
Należy:

 • kontynuować działania w celu rozwijania tych umiejętności, które wypadło słabo na sprawdzianie;
 • zachęcać uczniów na wszystkich przedmiotach do rozwijania umiejętności, które wypadły słabo na sprawdzianie, szczególnie zwrócić uwagę na zadnia problemowe.
 • w zadaniach otwartych zwracać uwagę na zapisywanie wszystkich działań, obliczeń;
 • wdrażać uczniów do wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • kształcić umiejętności rozwiązywania zadań z treścią;
 • należy zadbać o poprawność zapisu kart odpowiedzi w zadaniach zamkniętych;
 • zwracać uwagę na estetykę i czytelność prac;
 • zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń;
 • kształcić umiejętności odczytywania informacji zawartych w różnych źródłach, np. tabeli, rysunkach;
 • wzbogacać słownictwo;
 • ćwiczyć ortografię i interpunkcję na wszystkich zajęciach;
 • korzystać ze słowników na wszystkich lekcjach;
 • zwracać uwagę na poprawność ortograficzną podczas przepisywania z tablicy;
 • uczniowie wszystkich klas powinni rozwiązywać przykładowe testy, powtarzać materiał.

 

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu wykorzystania wiedzy
i informacji w praktyce z przedmiotów: matematyka i przyroda.

 

Wnioski do zadań matematycznych:

 • ćwiczyć zadania dotyczące praktycznego zastosowanie wiedzy matematycznej w autentycznych sytuacjach życiowych;
 • trenować umiejętności obliczania długości czasu, działania na ułamkach, działania na liczbach naturalnych oraz dziesiętnych, pola figur płaskich.
 • kształcić umiejętność dokonywania właściwego wyboru
 • uważnie czytać polecenia do zadań

Wnioski do zadań przyrodniczych:

 • ćwiczyć określanie czasu w różnych miejscach na Ziemi,
 • używać podczas lekcji mapę i globus,
 • zadawać prace pisemne mające na celu poznawanie zabytków świata,
 • doskonalić umiejętność wykorzystania znajomości kierunków świata,
 • przypominać i systematyzować wiedzę na temat roślin.

Badanie umiejętności uczniów klas VI z zakresu rozumowania, wnioskowania oraz umiejętności rozwiązywania problemów z przedmiotów: matematyka i przyroda

Wnioski do zadań matematycznych:

 • w zadaniach otwartych zwracać uwagę na zapisywanie wszystkich działań, obliczeń,
 • wdrażać uczniów do wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • kształcić umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
 • należy zadbać o poprawność zapisu kart odpowiedzi w zadaniach zamkniętych,
 • zwracać uwagę na estetykę i czytelność prac,
 • zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń.

Wnioski do zadań przyrodniczych:

 • powtórzyć wiadomości z zakresu warstw lasu,
 • systematyzować wiedzę odnoszącą się do ekologii.

Przedmiot ewaluacji:

Dostosowanie oferty zajęć edukacyjnych do potrzeb uczniów: zajęcia z art. 42. KN, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w świetlicy szkolnej

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie wywiadu z uczniami klasy I –III, ankiety anonimowej klasy IV – VI, obserwacji zajęć oraz analizy dzienników zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas I-III uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę:

 • „Co już wiem, co już umiem” zajęcia wyrównawcze – kl. I
 • „ W świecie barw” zajęcia rozwijające zdolności plastyczne – kl. I
 • „Chcę wiedzieć więcej” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. II
 • „Mały Omnibus” zajęcia doskonalące rozwój uczniów – kl. II
 • „Sprawnie piszę i liczę” zajęcia wspierające rozwój uczniów – kl. III
 • „Mały Pitagoras” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – kl. III
 • Zajęcia logopedyczne – kl. I – III

Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami klas I – III wynika, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez szkołę. Uczniowie podawali różne czynniki motywujące ich do uczęszczania na wyżej wymienione zajęcia: najczęściej kierowali się swoimi zainteresowaniami, oraz zachętą ze strony rodziców. Twierdzą także, że chcą wiedzieć więcej i umieć ponieważ chcieliby mieć ciekawą pracę i nie lubią siedzieć w domu. Ważne dla nich było również to czy na wybrane przez nich zajęcia uczęszcza kolega/ koleżanka. Uczniowie podkreślali także fakt, że zajęcia dodatkowe pozwalają im na lepsze przygotowanie się do konkursów i olimpiad przeznaczonych dla klas I – III oraz pozytywnie wpływają na rozwój fizyczny i umysłowy.

W klasach IV – VI przeprowadzono anonimową ankietę, w której uczestniczyło łącznie 65 uczniów.

 

Największą popularnością wśród uczniów cieszą się następujące zajęcia:

 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia przyrodnicze
 • SKS
 • Zajęcia historyczne
 • Zajęcia informatyczne
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia fotograficzne
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym

KLASA VI b:

 • Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia informatyczne

 

II Obszar ewaluacji:

Procesy zachodzące w szkole.

 

Wymaganie 2.6.

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

Cele:

 • pozyskanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizację planów dydaktycznych
 • pozyskanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Przedmiot ewaluacji:

1.Indywidualizacja procesu dydaktycznego.

 Grupa badawcza – uczniowie

Metody, narzędzia:

 • Analiza porównawcza dokumentów: zeszytów, sprawdzianów, obserwacje – klasy IV – VI.
 • Analiza       porównawcza dokumentów: zeszyty, sprawdziany, obserwacje.

 Data sporządzenia raportu II semestr – maj 2013 rok

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. I-III

 

Przedmiotem ewaluacji jest indywidualizacja procesu dydaktycznego na zajęciach dydaktycznych w klasach I - III. Ewaluacji dokonano na podstawie analizy: zeszytów, sprawdzianów, testów, prac klasowych, kart pracy, segregatorów indywidualizacji. Celem powyższych form jest zwiększenie jakości i poziomu kształcenia, oraz ciągłe doskonalenie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. W drugim semestrze nauki zostały założone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej segregatory indywidualizacji nauczania.

Indywidualizacja procesu dydaktycznego- kl. IV-VI

 Celem tych działań jest podniesienie poziomu kształcenia i dotarcie do możliwości poznawczych każdego ucznia oraz udoskonalenie działań wyrównujących szanse edukacyjne. W drugim semestrze nauki zostały założone przez nauczycieli przedmiotowców segregatory indywidualizacji nauczania. W segregatorze znajdują się nazwiska osób włączonych do indywidualizacji, osoby słabsze, wymagające łatwiejszych kart pracy, oraz osoby zdolniejsze które mają dodatkowe karty pracy i zadania do wykonania wykraczające poza program. Segregatory są dostępne u każdego nauczyciela przedmiotowca. Karty pracy są opatrzone datami, posegregowane na uczniów zdolnych i słabszych.  

2. Przedmiot ewaluacji:

 System i sposoby oceniania

 Grupa badawcza –.– nauczyciele klas I-III i klas IV- VI.

Cele:

 • Pozyskiwanie informacji czy procesy edukacyjne przebiegają zgodnie z potrzebami uczniów, jakie czynniki wpływają na realizacje planów dydaktycznych.
 • Pozyskiwanie informacji na temat najskuteczniejszych metod nauczania i form oceniania w celu stworzenia planów działań lub udoskonalenia działań wyrównujących szanse edukacyjne.

 Metody ewaluacji: obserwacja, analiza dokumentów.

 

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa kryteria oceniania, częstotliwość prac pisemnych, sposób klasyfikowania. nauczyciele szkole opracowany został wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania poszczególnych przedmiotów zostały omówione na godzinie wychowawczej. Nauczyciele uczący różnych przedmiotów przekazali uczniom informację na lekcjach w I półroczu, natomiast w na początku II półrocza zasady WSO zostały uczniom przypomniane.
 3. Oceny cząstkowe uczniowie otrzymują za: odpowiedzi ustne, prace domowe, klasowe prace pisemne, aktywność i zaangażowanie na lekcji, prace pisemne grupowe i zbiorowe, prace dodatkowe.
 4. Systematyczność oceniania:

 

klasy I – III

Obowiązuje ocena opisowa, występują również oceny cząstkowe klasy IV – VI. Najwięcej ocen uczniowie otrzymują z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia (kl. VI), liczba ocen z poszczególnych przedmiotów uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

Wnioski:

 Dokonując szczegółowej obserwacji oraz weryfikacji dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) można stwierdzić, że:

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z obowiązującym prawem oświatowym,
 • WSO zrozumiały i jasny dla uczniów,
 • Pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów,
 • WSO informuje o postępach ucznia w nauce oraz mobilizuje go do osiągania coraz lepszych wyników.

 

Wnioski do pracy wynikające z przeprowadzonej w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 ewaluacji wewnętrznej.

 1. Szkoła dokonuje analizy sprawdzianu zewnętrznego, sprawdzianów próbnych, co pozwala na podejmowanie działań edukacyjnych zwróconych na potrzeby i zainteresowania uczniów.
 2. Ankietowani nauczyciele prowadzą badania dotyczące aktualnej wiedzy podopiecznych oraz wyszukują zadania, dotyczące umiejętności, które wypadły na sprawdzianie najsłabiej.
 3. Rodzice widzą i nadal z zadowoleniem przyjmują propozycje nauczycieli zmierzające w kierunku poprawy wyników nauczania.
 4. Uczniowie mają możliwość powtarzania       i utrwalania oraz wyrównywania braków, a także wykazania się wiedzą i umiejętnościami.
 5. Prowadzone zajęcia pozwalają na poznanie predyspozycji uczniów, określenie indywidualnych potrzeb uczniów, w tym zakres pomocy dydaktycznej (zajęcia indywidualne, wyrównawcze, specjalistyczne) oraz wspomaganie ucznia zdolnego.
 6. Uczniowie z chęcią biorą udział w zajęciach zajęciach, rodzice akceptują ofertę edukacyjną szkoły.
 7. Szeroka oferta zajęć dydaktycznych korzystnie wpływa na poziom nauczania.
 8. W procesie edukacyjnym stosuje się indywidualizację nauczania, uczniowie osiągają sukces na miarę swoich możliwości.
 9. WSO pozwala sprawiedliwie ocenić poziom nabytych wiadomości i umiejętności uczniów.